Raad van afgevaardigden

De algemene vergadering van het Contact Oud Mariniers wordt gevormd door een Raad van Afgevaardigden.
Zij is het hoogste orgaan van de vereniging. Jaarlijks worden er door het Algemeen bestuur tenminste twee vergaderingen gehouden met de Raad van Afgevaardigden.
De maximale zittingsduur voor een lid hiervan bedraagt drie opeenvolgende periodes van drie jaar.
 

Naam

Plaats

Telefoon nr.

Adres.

E-mail
Menno Roelofsen Maarssen 0346-569051 Boomstede  287 , 3608 AN menno_r@zonnet.nl
Daniel Kortland Nieuwegein 030- 603 1514 van Doesburglaan 16, 3431 GB danielkortland@planet.nl
         

Omdat de functie van de RvA niet voor iedereen even duidelijk is en ook de taak wat vaag lijkt te zijn, heeft Jelis desgevraagd op zich genomen om wat meer over de RvA duidelijk te maken en periodiek iets te vertellen over het functioneren hiervan. In deze eerste aanzet iets over de functie van de Raad van Afgevaardigden.
De samenstelling, taak en functioneren van de RvA is in de statuten in hoofdzaak omschreven in de artikelen 13 t/m 21. De RvA vervangt eenvoudig gezegd de landelijke ledenvergadering. Iedere vereniging kent als hoogste orgaan de ledenvergadering. Voor de Vereniging Contact Oud-Mariniers is dat echter een probleem. Met bijna 10.000 leden organiseer je niet zomaar een ledenvergadering, nog afgezien van het probleem van de spreektijd. Als vervanging van deze ledenvergadering is dus een Raad van Afgevaardigden in het leven geroepen. Deze Raad moet dus doen wat gebruikelijk door de ledenvergadering gedaan wordt. Elke afdeling kiest daarvoor 3 leden als hun vertegenwoordigers.
Afhankelijk van de grootte van de afdeling brengen zij in de RvA hun stemmen uit (kom ik later nog eens op terug). Deze RvA-leden worden net als het Afdelingsbestuur gekozen door de leden. Toch hebben zij een heel verschillende taak. Het afdelingsbestuur leidt de afdeling. De RvA draagt in totaliteit gezien de verantwoording voor het geheel van de vereniging. Toch hebben beide door de leden van de afdeling gekozen organen resp. personen, wel degelijk wat met elkaar van doen. Immers, het zou wel erg raar zijn als de RvA landelijk een heel ander beleid zou voorstaan als dat wat in de afdeling gepraktiseerd wordt. Het is in de afdeling Utrecht daarom al een aantal jaren een goede gewoonte dat de leden van de RvA met het afdelingsbestuur 1 of 2 maal per jaar gezamenlijk vergaderen waarbij het te voeren beleid op elkaar kan worden afgestemd. Ook is het natuurlijk de taak van beide bestuursorganen zich goed te informeren over dat wat onder de leden leeft. Daarvoor
bezoeken niet alleen de leden van het afdelingsbestuur maar ook de RvA-leden de plekken waar leden bij elkaar komen en wisselen daar met de leden van gedachten. Te denken valt daarbij natuurlijk aan de koffie-ochtenden, de reizen en excursies en ook de soos vervult inmiddels die taak.
Daarnaast heeft natuurlijk ieder lid de mogelijkheid om alle bestuursleden, dus ook de RvA-leden, te benaderen met vragen en/of opmerkingen. Maak daar vooral gebruik van!!
De gegevens van iedereen vindt u daarvoor op de bestuurspagina. Tot zover deze eerste aanzet.
Reageer vooral als u dat nodig vindt. Wij zijn er voor u!!

 

DE RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN
Na de eerdere info over de functie, nu over samenstelling en functioneren van de Raad. Samenstelling:

In de RvA zijn alle afdelingen vertegenwoordigd. Dat wil overigens niet zeggen dat men altijd aanwezig is. Eventueel kan een RvA-lid zich wel laten vervangen (waarnemen).
De Vereniging Contact Oud-Mariniers kent 11 afdelingen, 10 in Nederland en 1 afdeling Antillen/Aruba.     Het is de bedoeling in de toekomst die laatste afdeling om te zetten in een afdeling buitenland, dus niet meer alleen N.A. en Aruba. De Nederlandse afdelingen bestaan uit alle provincies, waarbij Groningen en Drenthe samen 1 afdeling vormen. Onderafdelingen zijn niet rechtstreeks in de RvA vertegenwoordigd.
Stemmen: Omdat niet iedere afdeling even veel leden heeft en de RvA een afspiegeling moet zijn van het totale ledenbestand, hebben de afdelingen stemrecht ongeveer in verhouding tot hun ledenaantal. De NA/Aruba heeft 1 stem. Bij de Nederlandse afdelingen geldt een minimum aantal stemmen per afdeling van 3; het maximum is 7 stemmen (Zuid-Holland). De afdeling Utrecht mag 5 stemmen uitbrengen. Als iedere afdeling aanwezig is kunnen er 45 stemmen worden uitgebracht.
Vergaderen: In het algemeen vergadert de RvA 2x per jaar. Een dergelijke vergadering vindt altijd plaats voorafgaand aan een gecombineerde vergadering met het Algemeen Bestuur bestaande uit het Dagelijks Bestuur van de Vereniging, aangevuld met de voorzitters van de afdelingen. Tijdens dat vooroverleg worden standpunten op elkaar afgestemd en eventuele voorstellen ingediend.
In feite betekent dit dat een afdeling die een voorstel heeft, aftast hoe daar in de andere afdelingen over wordt gedacht. In de gecombineerde vergadering wordt dit vervolgens aan de orde gesteld.
Dat kan als gezamenlijk (stand)punt of als een punt namens 1 of meer afdelingen. Bij de stemming bepaalt echter iedere afdeling het eigen standpunt en brengt ook op die manier de stemmen uit.
Hoe er gestemd wordt is een zaak van overleg tussen de aanwezige RvA-leden van de desbetreffende afdeling. In theorie zou het eene lid voor en een ander lid tegen kunnen zijn. Als er dan 2 leden aanwezig zijn staken de stemmen en is er een probleem. Gelukkig is dit zoals gezegd theorie. Er is mij geen situatie bekend waarin deze theorie ook werkelijkheid werd. Kennelijk zijn de RvA-leden altijd verstandig genoeg geweest om een gezamenlijk standpunt te kunnen bepalen.
Dergelijk verstandig handelen mag u ook van de huidige RvA-leden verwachten. Tot zover deze uiteenzetting.  Mocht Reilen en Zeilen nog meer nummers kennen, dan vindt u in het volgende nummer de 3e aflevering. Anders moet u daarvoor naar onze website.
 

   Hartelijke groet mede namens Jelis Roodbeen, oud RVA lid

 

  top

 

raad van afgevaardigden